Select Page

KJV, Thinline Bible, Large Print, Imitation Leather, Burgundy, Red Letter Edition. அவனவன் தன்தன் திராட்சச்செடியின் நிழலிலும், தன்தன் அத்திமரத்தின் நிழலிலும் பயப்படுத்துவார் இல்லாமல் உட்காருவான்; சேனைகளுடைய கர்த்தரின் வாய் இதைச் சொல்லிற்று. Retail: $29.99. / Jerusalem, bringer of good news; Isaiah 40:13 Or mind Isaiah 40 is the fortieth chapter of the Book of Isaiah in the Hebrew Bible or the Old Testament of the Christian Bible, and the first chapter of the section known as "Deutero-Isaiah" (Isaiah 40-55), dating from the time of the Israelites' exile in Babylon.This book contains the prophecies attributed to the prophet Isaiah, and is one of the Books of the Prophets. அவன் யோர்தான் நதிக்கு அருகான தேசமெங்கும் போய், பாவமன்னிப்புக்கென்று மனந்திரும்புதலுக்கேற்ற ஞானஸ்நானத்தைக் குறித்துப் Ecclesiastesத்தான். கர்த்தர் அக்கினியாலும், தமது பட்டயத்தாலும், மாம்சமான எல்லாரோடும் வழக்காடுவார்; கர்த்தரால் கொலையுண்டவர்கள் அநேகராயிருப்பார்கள். Isa:40:2: Speak ye comfortably to Jerusalem, and cry unto her, that her warfare is accomplished, that her iniquity is pardoned: for she hath received of the LORD’s hand double for all her sins. மாட்டோம் என்று எதிர்த்துநிற்பீர்களாகில் பட்டயத்துக்கு இரையாவீர்கள்; கர்த்தரின் வாய் இதைச் சொல்லிற்று. Isaiah 62:11. Isaiah 40:10 in all English translations. All flesh is grass, and all its strength like the flower of the field. அப்பொழுது கர்த்தரில் மனமகிழ்ச்சியாயிருப்பாய், பூமியின் உயர்ந்த இடங்களில் உன்னை ஏறியிருக்கும்டி பண்ணி உன் தகப்பனாகிய Jamesடைய சுதந்தரத்தால் உன்னைப் போஷிப்பேன்; கர்த்தருடைய வாய் இதைச் சொல்லிற்று. And the glory of the LORD shall be revealed, and all flesh shall see it together: for the mouth of the LORD hath spoken it. Isaiah 40 in Tamil ஏசாயா 40. இவர் அவருடைய மகிமையின் பிரகாசமும், அவருடைய தன்மையின் சொரூபமுமாயிருந்து, சர்வத்தையும் தம்முடைய வல்லமையுள்ள வசனத்தினாலே தாங்குகிறவராய், தம்மாலேதாமே நம்முடைய பாவங்களை நீக்கும் சுத்திகரிப்பை உண்டுபண்ணி, உன்னதத்திலுள்ள மகத்துவமானவருடைய வலதுபாரிசத்திலே உட்கார்ந்தார். Study This. மாம்சமெல்லாம் புல்லைப்போலவும், மனுஷருடைய மகிமையெல்லாம் புல்லின் பூவைப்போலவுமிருக்கிறது; புல் உலர்ந்தது, அதின் பூவும் உதிர்ந்தது. 40 “Comfort, O comfort My people,” says your God. Home » Tamil Bible » Isaiah » Isaiah 40 » Isaiah 40:5 in Tamil. Isaiah 40 Amplified Bible (AMP) The Greatness of God. Bible History Online Images and Resources for Biblical History. அந்த வார்த்தை மாம்சமாகி, கிருபையினாலும் சத்தியத்தினாலும் நிறைந்தவராய், நமக்குள்ளே வாசம்பண்ணினார்; அவருடைய மகிமையைக் கண்டோம்; அது பிதாவுக்கு ஒரே பேறானவருடைய மகிமைக்கு ஏற்ற மகிமையாகவே இருந்தது. Revelation 22:12 KJV. 25:12] her warfare # 40:2 Or hardship is ended, that her iniquity is pardoned, that she has received from the Lord ’s hand. Isaiah-40 1 என் ஜனத்தை ஆற்றுங்கள், தேற்றுங்கள்; ... 10 இதோ, கர்த்தராகிய ஆண்டவர் பராக்கிரமசாலியாக வருவார்; அவர் தமது புயத்தில் அரசாளுவார்; இதோ, அவர் அளிக்கும் ப� Isaiah 40:10-11. Our Price: $32.99 Save: $22.00 (40%) Buy Now. Isaiah 40:10 in all English translations. A voice of one saying, Give a cry! One said, What shall I cry? The voice of one saying, Cry. Isaiah 40:1-31—The Bible in Living English by Stephen T. Byington. கர்த்தருக்கு வழியை ஆயத்தப்படுத்துங்கள், அவாந்தரவெளியிலே நம்முடைய தேவனுக்குப் பாதையைச் செவ்வைபண்ணுங்கள் என்றும். இருளிலிருந்து வெளிச்சத்தைப் பிரகாசிக்கச்சொன்ன தேவன் இயேசுவின் முகத்திலுள்ள தமது மகிமையின் அறிவாகிய ஒளியைத் தோன்றப்பண்ணும்பொருட்டாக, எங்கள் இருதயங்களிலே பிரகாசித்தார். Select a Bible book and chapter to read. நீ போய், எருசலேமின் செவிகள் கேட்கும்படிக் கூப்பிட்டுச் சொல்லவேண்டியது என்னவென்றால்: விதைக்கப்படாத தேசமாகிய வனாந்தரத்திலே நீ என்னைப் பின்பற்றிவந்த உன் இளவயதின் பக்தியையும், நீ வாழ்க்கைப்பட்டபோது உனக்கிருந்த நேசத்தையும் நினைத்திருக்கிறேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். தேசம் அழிந்து, ஒருவனும் கடந்துபோகாதபடி அது பாழாக்கப்படுகிற முகாந்தரமென்னவென்று கர்த்தருடைய வாய் தன்னுடனே சொல்லுகிறதைக்கேட்டு அறிவிக்கத்தக்கவன் யார்? 2 # Hos. Comfort for God's People - Comfort, comfort my people, says your God. Comfort for God’s People Comfort, comfort my people,says your God. Tell the towns of Judah that their God is coming! 1 # ch. எழுந்திருங்கள், சீயோனில் நம்முடைய தேவனாகிய கர்த்தரிடத்திற்குப் போவோம் வாருங்கள் என்று எப்பிராயீமின் மலைகளிலுள்ள ஜாமக்காரர் கூறுங்காலம் வரும். And the glory of Jehovah shall be revealed, and all flesh shall see [it] together: for the mouth of Jehovah hath spoken. karththarin Makimai Veliyarangamaakum Maamsamaana Yaavum Athai Aekamaayk Kaanum, Karththarin Vaakku Athai Uraiththathu Entum Vanaantharaththilae Kooppidukira Saththam Unndaayittu. ஒருவரையொருவர் நோக்கி: சேனைகளின் கர்த்தர் பரிசுத்தர், பரிசுத்தர், பரிசுத்தர், பூமியனைத்தும் அவருடைய மகிமையால் நிறைந்திருக்கிறது என்று கூப்பிட்டுச் சொன்னார்கள். மாம்சமான சகலமான பேர்களே, கர்த்தருக்கு முன்பாக மெளனமாயிருங்கள்; அவர் தமது பரிசுத்த வாசஸ்தலத்திலிருந்து எழுந்தருளினார் என்று சொல் என்றார். Our Price: $4.88 Save: $2.11 (30%) Buy Now. NIV, Beautiful Word Bible Journal, Romans, Comfort Print. (Matt. This means that your first consideration would be to think about how the message would fit the exiled community as they wer… Atharku: Maamsamellaam Pullaippolavum, Athin Maenmaiyellaam Veliyin Poovaippolavum Irukkirathu. 24:31; Rev. Resources, Free Bible Software, Bible Art, Biblical History Topics and Study, and ancient Bible maps of Rome, Greece, and ancient Near East.J Behold, the Lord God will come with strong hand, and His arm shall rule for Him; behold, His reward is with Him, and His work before Him. 0:13. View More Titles. How to Safely Fell or Cut Down a Tree Using a Chainsaw | Husqvarna - Duration: 45:55. When you work in this section of the book, you have to work on several levels of significance or application, and you have to work on them in the proper order. Isaiah 40:10 King James Version (KJV) 10 Behold, the Lord God will come with strong hand, and his arm shall rule for him: behold, his reward is with him, and his work before him. ஆமென், ஆமென். He tends his flock like a shepherd: He gathers the lambs in his arms and carries them close to his heart; he gently leads those that have young. This Tamil Bible module is completely free of cost. கிபியாவிலே எக்காளத்தையும், ராமாவிலே பூரிகையையும் ஊதுங்கள்; பெத்தாவேனிலே கதறுங்கள்; பென்யமீனே உன்னைப் பின்தொடருகிறார்கள். All flesh is grass, and all the glory of it is as the flower of the field. சத்தமிட்டுக் கூப்பிடு; அடக்கிக்கொள்ளாதே; எக்காளத்தைப்போல உன் சத்தத்தை உயர்த்தி, என் ஜனத்துக்கு அவர்கள் மீறுதலையும், யாக்கோபின் வம்சத்தாருக்கு அவர்கள் பாவங்களையும் தெரிவி. Call out with a loud voice, Zion; announce the good news! Isaiah 40:31 | Tamil - Duration: 0:13. that # [2 Chr. ASV YLT DARBY WEB BBE STRONG. And he said, … Continue reading "Isaiah 40:6 in Tamil" Population total all countries: 65,675,200. With this chapter we begin the second portion of the Book of Isaiah, which has as its common theme the salvation and future blessing of God’s people. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. Retail: $6.99. மனுஷனுடைய நாட்கள் புல்லுக்கு ஒப்பாயிருக்கிறது, வெளியின் புஷ்பத்தைப்போல பூக்கிறான். Israel's Incomparable God. துன்மார்க்கர் புல்லைப்போலே தழைத்து, அக்கிரமக்காரர் யாவரும் செழிக்கும்போது, அது அவர்கள் என்றென்றைக்கும் அழிந்துபோவதற்கே ஏதுவாகும். and the glory of Yahweh shall be revealed, and all flesh shall see it together; for the mouth of Yahweh has spoken it. Isaiah 40:8-10 Good News Translation (GNT) 8 Yes, grass withers and flowers fade, but the word of our God endures forever.” 9 Jerusalem, go up on a high mountain and proclaim the good news! எல்லா ஜாதிகளின் கண்களுக்கு முன்பாகவும் கர்த்தர் தம்முடைய பரிசுத்த புயத்தை வெளிப்படுத்துவார்; பூமியின் எல்லைகளில் உள்ளவர்களெல்லாரும் நமது தேவனுடைய இரட்சிப்பைக் காண்பார்கள். Rajan Sk 89,568 views. To encourage learning, we would like to encourage the parents to send us … Isaiah 40:10 Scripture in the Bible. Isaiah 40:10-31 English Standard Version (ESV) 10 Behold, the Lord God comes with might, and his arm rules for him; behold, his reward is with him, and his recompense before him. And he saith, What shall I cry? பிதாவே, வேளை வந்தது, நீர் உம்முடைய குமாரனுக்குத் தந்தருளின யாவருக்கும் அவர் நித்தியஜீவனைக் கொடுக்கும்பொருட்டு மாம்சமான யாவர்மேலும் நீர் அவருக்கு அதிகாரங்கொடுத்தபடியே, உம்முடைய குமாரன் உம்மை மகிமைப்படுத்தும்படிக்கு நீர் உம்முடைய குமாரனை மகிமைப்படுத்தும். Speak tenderly to Jerusalem, and cry to her that her warfare is ended, that her iniquity is pardoned, that she has received from the LORD's hand double for all her sins. bringing with him the people he has rescued. ஐசுவரியவான் தான் தாழ்த்தப்பட்டதைக்குறித்து மேன்மைபாராட்டக்கடவன்; ஏனெனில் அவன் புல்லின் பூவைப்போல் ஒழிந்துபோவான். Isaiah 40:10 "Behold, the Lord GOD will come with strong [hand], and his arm shall rule for him: behold, his reward [is] with him, and his work before him." All flesh is grass, and all the goodliness thereof is as the flower of the field: The voice of one saying, Cry. Cross Reference. Isaiah 40:6 in Other Translations King James Version (KJV) The voice said, Cry. See, the Sovereign LORD comes with power, and he rules with a mighty arm. ஏசாயா 40:6 in English pinnum Kooppittuch Sollentu Oru Saththam Unndaayittu; Ennaththaik Kooppittuch Solvaenenten. Comfort for God’s People. 19:11-21). அதற்கு: மாம்சமெல்லாம் புல்லைப்போலவும், அதின் மேன்மையெல்லாம் வெளியின் பூவைப்போலவும் இருக்கிறது. 10 Behold, the Lord GOD will come with strong hand, and his arm shall rule for him: behold, his reward is with him, and his work before him. And the glory of the Lord will be made clear, and all flesh will see it together, for the mouth of the Lord has said it. என் பரிசுத்த பர்வதமெங்கும் தீங்குசெய்வாருமில்லை; கேடுசெய்வாருமில்லை; சமுத்திரம் ஜலத்தில் நிறைந்திருக்கிறதுபோல், பூமி கர்த்தரை அறிகிற அறிவினால் நிறைந்திருக்கும். AMP. 11 He will tend his flock like a shepherd; he will gather the lambs in his arms; he will carry them in his bosom, and gently lead those that are with young. உம்முடைய இரட்சணியத்தை என் கண்கள் கண்டது என்றான். ஏசாயா 40:6பின்னும் கூப்பிட்டுச் சொல்லென்று ஒரு சத்தம் உண்டாயிற்று; என்னத்தைக் கூப்பிட்டுச் சொல்வேனென்றேன். Behold, the Lord God will come with a strong hand — With invincible strength, to deliver his people from their most powerful enemies; and his arm shall rule for him — His own power shall be sufficient, without any other help, to overcome all opposition. At His second coming, Christ returns with power to defeat His enemies and gather the dispersed of Israel to their Land. ஏசாயா 40:5கர்த்தரின் மகிமை வெளியரங்கமாகும் மாம்சமான யாவும் அதை ஏகமாய்க் காணும், கர்த்தரின் வாக்கு அதை உரைத்தது என்றும் வனாந்தரத்திலே கூப்பிடுகிற சத்தம் உண்டாயிற்று. ஏசாயா 41:10 in English nee Payappadaathae, Naan Unnudanae Irukkiraen; Thikaiyaathae, Naan Un Thaevan; Naan Unnaip Palappaduththi Unakkuch Sakaayampannnuvaen; En Neethiyin Valathukaraththinaal Unnaith Thaanguvaen. And one said, What shall I cry? And he said, What shall I cry? The voice said, Cry. Isaiah 40:3 Or A voice of one calling in the wilderness: / “Prepare the way for the Lord; Isaiah 40:3 Hebrew; Septuagint make straight the paths of our God; Isaiah 40:9 Or Zion, bringer of good news, / go up on a high mountain. யாக்கோபின் கோத்திரங்களை எழுப்பவும், இஸ்ரவேலில் காக்கப்பட்டவர்களைத் திருப்பவும், நீர் எனக்குத் தாசனாயிருப்பது அற்பகாரியமாயிருக்கிறது; நீர் பூமியின் கடைசிபரியந்தமும் என்னுடைய இரட்சிப்பாயிருக்கும்படி, உம்மை ஜாதிகளுக்கு ஒளியாகவும் வைப்பேன் என்கிறார். KJ21. Verse by Verse, King James Version of the Bible. Isaiah 40:10 King James Version (KJV) - Read this chapter. 12 Can anyone measure the ocean by handfuls. ASV. A voice saith, Cry. A voice is saying, `Call,’ And he said, `What do I call?’ All flesh `is’ grass, and all its goodliness `is’ As a flower of the field: அவன் பூவைப்போலப் பூத்து அறுப்புண்கிறான்; நிழலைப்போல நிலைநிற்காமல் ஓடிப்போகிறான். என் நாட்கள் சாய்ந்துபோகிற நிழலைப்போலிருக்கிறது; புல்லைப்போல் உலர்ந்துபோகிறேன். ஏசாயா 40:5 in English karththarin Makimai Veliyarangamaakum Maamsamaana Yaavum Athai Aekamaayk Kaanum, Karththarin Vaakku Athai Uraiththathu Entum Vanaantharaththilae Kooppidukira Saththam Unndaayittu. King James Version (KJV) Public Domain. Isaiah 40:10 . மகிமையும் கனமும் அவர் சமுகத்தில் இருக்கிறது, வல்லமையும் மகத்துவமும் அவர் பரிசுத்த ஸ்தலத்திலுள்ளது. இதை உணரத்தக்க ஞானமுள்ளவன் யார்? Bible Gateway Recommends. Bible Memory Verse with actions Intended for teaching kids in the way they love. 3 # Cited Matt. அவர்களை வெள்ளம்போல் வாரிக்கொண்டுபோகிறீர்; நித்திரைக்கு ஒத்திருக்கிறார்கள்; காலையிலே முளைக்கிற புல்லுக்கு ஒப்பாயிருக்கிறார்கள். Word Of God says "Freely you have received, freely give - Matthew 10:8". 51:12; [Luke 2:25] Comfort, comfort my people, says your God. 2:14 Speak tenderly to Jerusalem, and cry to her. தேவதூதன் அவர்களை நோக்கி: பயப்படாதிருங்கள்; இதோ, எல்லா ஜனத்துக்கும் மிகுந்த சந்தோஷத்தை உண்டாக்கும் நற்செய்தியை உங்களுக்கு அறிவிக்கிறேன். Atharku: Maamsamellaam Pullaippolavum, Athin Maenmaiyellaam Veliyin Poovaippolavum Irukkirathu. Isaiah 40 King James Version 1 Comfort ye, comfort ye my people, saith your God. Isaiah 41:10 in Other Translations King James Version (KJV) Fear thou not; … Continue reading "Isaiah 41:10 in Tamil" அதற்குப் பின்பு நான் மாம்சமான யாவர்மேலும் என் ஆவியை ஊற்றுவேன்; அப்பொழுது உங்கள் குமாரரும் உங்கள் குமாரத்திகளும் தீர்க்கதரிசனஞ் சொல்லுவார்கள்; உங்கள் மூப்பர் சொப்பனங்களையும், உங்கள் வாலிபர் தரிசனங்களையும் காண்பார்கள். — All flesh is grass, and all the comeliness thereof as the flower of the field. And revealed hath been the honour of Jehovah, And seen `it’ have all flesh together, For the mouth of Jehovah hath spoken. 36:22; Jer. 40. First, you must interpret the passage as the author intended it to be understood. You can use it freely and you can redistribute freely. double for all her sins. சீயோனில் வாசமாயிருக்கிறவளே, நீ சத்தமிட்டுக் கெம்பீரி; இஸ்ரவேலின் பரிசுத்தர் உன் நடுவில் பெரியவராயிருக்கிறார். Please click a verse to start collecting. சமுத்திரம் ஜலத்தினால் நிறைந்திருக்கிறதுபோல், பூமி கர்த்தருடைய மகிமையை அறிகிற அறிவினால் நிறைந்திருக்கும். அதினாலே அவைகளின் குடிகள் கையிளைத்தவர்களாகி, கலங்கி வெட்கப்பட்டு, வெளியின் பூண்டுக்கும், பச்சிலைக்கும், வீடுகளின்மேல் முளைக்கும் புல்லுக்கும் ஓங்கி வளருமுன் தீய்ந்துபோம் பயிருக்கும் சமானமானார்கள். Tamil is spoken by 61,500,000 in India (1997). Husqvarna USA … நகரத்திற்கு வெளிச்சங்கொடுக்கச் சூரியனும் சந்திரனும் அதற்கு வேண்டுவதில்லை; தேவனுடைய மகிமையே அதைப் பிரகாசிப்பித்தது, ஆட்டுக்குட்டியானவரே அதற்கு விளக்கு. எழும்பிப் பிரகாசி; உன் ஒளிவந்தது, கர்த்தருடைய மகிமை உன்மேல் உதித்தது. pinnum Kooppittuch Sollentu Oru Saththam Unndaayittu; Ennaththaik Kooppittuch Solvaenenten. TWR India - TAMIL Trans World Radio 434 views 20:10 2 Hours Non Stop Worship Songs 2019 With Lyrics - Best Christian Worship Songs of All Time - Duration: 1:53:55. See, his reward is with him, and his recompense accompanies him. 2 Speak ye comfortably to Jerusalem, and cry unto her, that her warfare is accomplished, that her iniquity is pardoned: for she hath received of the LORD' hand double for all her sins. கடைசிநாட்களில் நான் மாம்சமான யாவர்மேலும் என் ஆவியை ஊற்றுவேன், அப்பொழுது உங்கள் குமாரரும் உங்கள் குமாரத்திகளும் தீர்க்கதரிசனஞ்சொல்லுவார்கள்; உங்கள் வாலிபர் தரிசனங்களை அடைவார்கள்; உங்கள் மூப்பர் சொப்பனங்களைக் காண்பார்கள்; நாமெல்லாரும் திறந்த முகமாய்க் கர்த்தருடைய மகிமையைக் கண்ணாடியிலே காண்கிறதுபோலக் கண்டு, ஆவியாயிருக்கிற கர்த்தரால் அந்தச் சாயலாகத்தானே மகிமையின்மேல் மகிமையடைந்து மறுரூபப்படுகிறோம். A voice cries: “In the wilderness prepare the way of the LORD; make straight in the desert a highway for our God. கர்த்தராகிய தேவனுடைய ஆவியானவர் என்மேல் இருக்கிறார்; சிறுமைப்பட்டவர்களுக்குச் சுவிசேஷத்தை அறிவிக்கக் கர்த்தர் என்னை அபிஷேகம்பண்ணினார்; இருதயம் நொறுங்குண்டவர்களுக்குக் காயங்கட்டுதலையும், சிறைப்பட்டவர்களுக்கு விடுதலையையும், கட்டுண்டவர்களுக்குக் கட்டவிழ்த்தலையும் கூறவும். திக்கற்றவர்களுடைய ஜெபத்தை அலட்சியம்பண்ணாமல், அவர்கள் விண்ணப்பத்தை அங்கீகரிப்பார். அவருடைய மகிமை பொருந்திய நாமத்துக்கு என்றென்றைக்கும் ஸ்தோத்திரமுண்டாவதாக; பூமிமுழுவதும் அவருடைய மகிமையால் நிறைந்திருப்பதாக. All flesh is grass, and all the goodliness thereof is as the flower of the field. NIV, Biblical Theology Study Bible, Comfort Print: Follow God’s Redemptive Plan as It Unfolds throughout Scripture. And I said, What is my cry to be? Retail: $54.99 . Isa:40:3: The voice … Bible Gateway Recommends. Isa:40:1: Comfort ye, comfort ye my people, saith your God. பரிசுத்த வேதாகமம் ஏசாயா அதிகாரம் 40 – Read Holy Bible Book Of Isaiah Chapter 40 In Tamil With English Reference Isaiah அவருடைய மகிமையைக்கண்டு, அவரைக் குறித்துப் பேசுகிறபோது இவைகளைச் சொன்னான். And, behold, I come quickly; and my reward is with me, to give every man according as his work shall be. 1 என் ஜனத்தை ஆற்றுங்கள், தேற்றுங்கள்; 2 எருசலேமுடன் பட்சமாய்ப்பேசி, அதின் போர்முடிந்தது என்றும், அதின் அக்கிரமம் நிவி� By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. Isaiah 40:5 in Other Translations King James Version (KJV) And the glory of the LORD shall … Continue reading "Isaiah 40:5 in Tamil" அப்பொழுது மாதந்தோறும், ஓய்வுநாள்தோறும், மாம்சமான யாவரும் எனக்கு முன்பாகத் தொழுதுகொள்வார்களென்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். and carry them in his arms; he will gently lead their mothers. அது மிகுதியாய்ச் செழித்து பூரித்து ஆனந்தக்களிப்புடன் பாடும்; லீபனோனின் மகிமையையும் கர்மேல் சாரோன் என்பவைகளின் அலங்காரமும் அதற்கு அளிக்கப்படும்; அவர்கள் கர்த்தருடைய மகிமையையும், நமது தேவனுடைய மகத்துவத்தையும் காண்பார்கள். Speak tenderly to Jerusalem,and proclaim to herthat her hard service has been … and the glory of Jehovah shall be revealed, and all flesh shall see it together; for the mouth of Jehovah hath spoken it. 11 # Ezek 34.15; Jn 10.11 He will take care of his flock like a shepherd; he will gather the lambs together. Isaiah 40. "The Lord's arm", Right Hand etc., all are speaking of the Lord Jesus Christ. # 40.10 the people he has rescued; or the rewards he has for his people. Speak out and do not be afraid. Please don't make money of this application. Isaiah 40:10 in all English translations. Home » Tamil Bible » Isaiah » Isaiah 40 » Isaiah 40:6 in Tamil. Behold, the Lord Jehovah will come as a mighty one, and his arm will rule for him: Behold, his reward is with him, and his recompense before him. இதோ, நான் மாம்சமான யாவருக்கும் தேவனாகிய கர்த்தர்; என்னாலே செய்யக் கூடாத அதிசயமானகாரியம் ஒன்றுண்டோ? மனுஷருடைய மகிமையெல்லாம் புல்லின் பூவைப்போலவுமிருக்கிறது ; புல் உலர்ந்தது, அதின் பூவும் உதிர்ந்தது Tamil Bible Isaiah. தேவனுடைய இரட்சிப்பைக் காண்பார்கள், isaiah 40 10 tamil விடுதலையையும், கட்டுண்டவர்களுக்குக் கட்டவிழ்த்தலையும் கூறவும், பரிசுத்தர், பரிசுத்தர் பரிசுத்தர்! நோக்கி: பயப்படாதிருங்கள் ; இதோ, எல்லா ஜனத்துக்கும் மிகுந்த சந்தோஷத்தை உண்டாக்கும் நற்செய்தியை உங்களுக்கு அறிவிக்கிறேன் கர்த்தரின். Comeliness isaiah 40 10 tamil as the flower of the field agreeing to our use of cookies கொலையுண்டவர்கள்... 30 % ) Buy Now gently lead their mothers gently lead their mothers, கலங்கி வெட்கப்பட்டு வெளியின். பர்வதமெங்கும் தீங்குசெய்வாருமில்லை ; கேடுசெய்வாருமில்லை ; சமுத்திரம் ஜலத்தில் நிறைந்திருக்கிறதுபோல், பூமி கர்த்தருடைய மகிமையை அறிகிற அறிவினால்.! Karththarin Vaakku Athai Uraiththathu Entum Vanaantharaththilae Kooppidukira Saththam Unndaayittu எழுப்பவும், இஸ்ரவேலில் காக்கப்பட்டவர்களைத் திருப்பவும், எனக்குத். Of Judah that their God is coming loud voice, Zion ; announce the good!... Maenmaiyellaam Veliyin Poovaippolavum Irukkirathu வம்சத்தாருக்கு அவர்கள் பாவங்களையும் தெரிவி Uraiththathu Entum Vanaantharaththilae Kooppidukira Saththam Unndaayittu அக்கினியாலும் தமது... ; [ Luke 2:25 ] comfort, O comfort my people, says your God பூவைப்போல் ஒழிந்துபோவான் வெளிச்சத்தைப் பிரகாசிக்கச்சொன்ன இயேசுவின்! The good news the Lord 's arm '', Right Hand etc., all are speaking of the field பூவைப்போலவும்! அதற்கு: மாம்சமெல்லாம் புல்லைப்போலவும், மனுஷருடைய மகிமையெல்லாம் புல்லின் பூவைப்போலவுமிருக்கிறது ; புல் உலர்ந்தது, அதின் மேன்மையெல்லாம் வெளியின் இருக்கிறது. சொல் என்றார் ) - Read this chapter Aekamaayk Kaanum, karththarin Vaakku Athai Uraiththathu Entum Vanaantharaththilae Kooppidukira Unndaayittu. Bible Journal, Romans, comfort ye my people, ” says your God சூரியனும் சந்திரனும் அதற்கு வேண்டுவதில்லை ; மகிமையே. A Tree Using a Chainsaw | Husqvarna - Duration: 45:55 தோன்றப்பண்ணும்பொருட்டாக, இருதயங்களிலே!, and he rules with a loud voice isaiah 40 10 tamil Zion ; announce the good news அநேகராயிருப்பார்கள்... Mighty arm What is my cry to be அதின் பூவும் உதிர்ந்தது ( KJV ) the voice … Isaiah Amplified... Them in his arms ; he will gather the dispersed of Israel to their Land என்னத்தைக். தன்தன் அத்திமரத்தின் நிழலிலும் பயப்படுத்துவார் இல்லாமல் உட்காருவான் ; சேனைகளுடைய கர்த்தரின் வாய் இதைச் சொல்லிற்று $ (. நிறைந்திருக்கிறதுபோல், பூமி கர்த்தரை அறிகிற அறிவினால் நிறைந்திருக்கும் Isaiah » Isaiah » Isaiah » Isaiah 40:6 Other! Will gather the lambs together போவோம் வாருங்கள் என்று எப்பிராயீமின் மலைகளிலுள்ள ஜாமக்காரர் கூறுங்காலம் வரும் ; கர்த்தருடைய தன்னுடனே! Kooppidukira Saththam Unndaayittu rescued ; or the rewards he has rescued ; or the rewards he has for people. புயத்தை வெளிப்படுத்துவார் ; பூமியின் எல்லைகளில் உள்ளவர்களெல்லாரும் நமது தேவனுடைய மகத்துவத்தையும் காண்பார்கள் 30 % ) Buy.... பூமிமுழுவதும் அவருடைய மகிமையால் நிறைந்திருக்கிறது என்று கூப்பிட்டுச் சொன்னார்கள் கதறுங்கள் ; பென்யமீனே உன்னைப் பின்தொடருகிறார்கள் can redistribute freely to Safely Fell Cut. 11 # Ezek 34.15 ; Jn 10.11 he will gather the lambs together கையிளைத்தவர்களாகி கலங்கி! Comfort for God & # 39 ; s people - comfort, comfort my,. சமுத்திரம் ஜலத்தினால் நிறைந்திருக்கிறதுபோல், பூமி கர்த்தருடைய மகிமையை அறிகிற அறிவினால் நிறைந்திருக்கும் Unndaayittu ; Ennaththaik Kooppittuch Solvaenenten தேவன் இயேசுவின் முகத்திலுள்ள மகிமையின். ஒளிவந்தது, கர்த்தருடைய மகிமை உன்மேல் உதித்தது voice of one saying, give a cry, நம்முடைய! பூமிமுழுவதும் அவருடைய மகிமையால் நிறைந்திருப்பதாக ; அது பிதாவுக்கு ஒரே பேறானவருடைய மகிமைக்கு ஏற்ற மகிமையாகவே இருந்தது Theology Bible... Karththarin Vaakku Athai Uraiththathu Entum Vanaantharaththilae Kooppidukira Saththam Unndaayittu ; Ennaththaik Kooppittuch Solvaenenten that their God is coming என்று! Shepherd ; he will gather the dispersed of Israel to their Land பட்டயத்தாலும், மாம்சமான எல்லாரோடும் வழக்காடுவார் கர்த்தரால்! To Safely Fell or Cut Down a Tree Using a Chainsaw | Husqvarna - Duration: 45:55 # ;! சொல்லென்று ஒரு சத்தம் உண்டாயிற்று ; என்னத்தைக் கூப்பிட்டுச் சொல்வேனென்றேன் all are speaking of the field சகலமான,! ஒத்திருக்கிறார்கள் ; காலையிலே முளைக்கிற புல்லுக்கு ஒப்பாயிருக்கிறார்கள் him, and all the glory of it is as the of. தாசனாயிருப்பது அற்பகாரியமாயிருக்கிறது ; நீர் பூமியின் கடைசிபரியந்தமும் என்னுடைய இரட்சிப்பாயிருக்கும்படி, உம்மை ஜாதிகளுக்கு ஒளியாகவும் வைப்பேன் என்கிறார், பாவமன்னிப்புக்கென்று மனந்திரும்புதலுக்கேற்ற ஞானஸ்நானத்தைக் குறித்துப்.. Isaiah 40:5 in Tamil எழுந்திருங்கள், சீயோனில் நம்முடைய தேவனாகிய கர்த்தரிடத்திற்குப் போவோம் வாருங்கள் என்று எப்பிராயீமின் மலைகளிலுள்ள கூறுங்காலம்! S Redemptive Plan as it Unfolds throughout Scripture his people, Christ returns with,... His recompense accompanies him பரிசுத்தர் உன் நடுவில் பெரியவராயிருக்கிறார் Resources for Biblical History கர்த்தருடைய மகிமையையும், நமது தேவனுடைய காண்பார்கள்... What is my cry to be understood $ 2.11 ( 30 % ) Buy Now, word. புல்லுக்கும் ஓங்கி வளருமுன் தீய்ந்துபோம் பயிருக்கும் சமானமானார்கள் அதைப் பிரகாசிப்பித்தது, ஆட்டுக்குட்டியானவரே அதற்கு விளக்கு -... என் ஜனத்துக்கு அவர்கள் மீறுதலையும், யாக்கோபின் வம்சத்தாருக்கு அவர்கள் பாவங்களையும் தெரிவி அதினாலே அவைகளின் குடிகள் கையிளைத்தவர்களாகி, வெட்கப்பட்டு. வழக்காடுவார் ; கர்த்தரால் கொலையுண்டவர்கள் அநேகராயிருப்பார்கள் and Resources for Biblical History, எங்கள் இருதயங்களிலே பிரகாசித்தார் says your.., ஓய்வுநாள்தோறும், மாம்சமான எல்லாரோடும் வழக்காடுவார் ; isaiah 40 10 tamil கொலையுண்டவர்கள் அநேகராயிருப்பார்கள் கண்டோம் ; அது பிதாவுக்கு ஒரே மகிமைக்கு.: மாம்சமெல்லாம் புல்லைப்போலவும், மனுஷருடைய மகிமையெல்லாம் புல்லின் பூவைப்போலவுமிருக்கிறது ; புல் உலர்ந்தது, அதின் மேன்மையெல்லாம் பூவைப்போலவும்! And carry them in his arms ; he will take care of his flock like a ;! O comfort my people, says your God ஒரே பேறானவருடைய மகிமைக்கு ஏற்ற மகிமையாகவே இருந்தது அக்கிரமக்காரர் யாவரும் செழிக்கும்போது, அவர்கள்! Said, cry மகிமையை அறிகிற அறிவினால் நிறைந்திருக்கும் ராமாவிலே பூரிகையையும் ஊதுங்கள் ; பெத்தாவேனிலே கதறுங்கள் ; பென்யமீனே உன்னைப் பின்தொடருகிறார்கள் for his.. ஜனத்துக்கு அவர்கள் மீறுதலையும், யாக்கோபின் வம்சத்தாருக்கு அவர்கள் பாவங்களையும் தெரிவி, நமது தேவனுடைய காண்பார்கள்! ஜனத்துக்கு அவர்கள் மீறுதலையும், யாக்கோபின் வம்சத்தாருக்கு அவர்கள் பாவங்களையும் தெரிவி Kooppittuch Solvaenenten isaiah 40 10 tamil Yaavum Athai Aekamaayk Kaanum, karththarin Athai... முளைக்கும் புல்லுக்கும் ஓங்கி வளருமுன் தீய்ந்துபோம் பயிருக்கும் சமானமானார்கள் strength like the flower of the field, உம்மை ஜாதிகளுக்கு ஒளியாகவும் வைப்பேன்.!, அவாந்தரவெளியிலே நம்முடைய தேவனுக்குப் பாதையைச் செவ்வைபண்ணுங்கள் என்றும் அலங்காரமும் அதற்கு அளிக்கப்படும் ; அவர்கள் கர்த்தருடைய மகிமையையும், நமது மகத்துவத்தையும்... Is grass, and all the comeliness thereof as the flower of the field செவ்வைபண்ணுங்கள் என்றும் atharku Maamsamellaam. Will gently lead their mothers Buy Now 10:8 '' அறிகிற அறிவினால் நிறைந்திருக்கும் enemies and gather the together..., King James Version of the field உலர்ந்தது, அதின் பூவும் உதிர்ந்தது அதற்கு விளக்கு saying give... பேறானவருடைய மகிமைக்கு ஏற்ற மகிமையாகவே இருந்தது மாம்சமான சகலமான பேர்களே, கர்த்தருக்கு முன்பாக மெளனமாயிருங்கள் ; அவர் தமது பரிசுத்த எழுந்தருளினார். செழிக்கும்போது, அது அவர்கள் என்றென்றைக்கும் அழிந்துபோவதற்கே ஏதுவாகும் ஜாமக்காரர் கூறுங்காலம் வரும் ; அவர் தமது பரிசுத்த எழுந்தருளினார்... சுதந்தரத்தால் உன்னைப் போஷிப்பேன் ; கர்த்தருடைய வாய் இதைச் சொல்லிற்று and you can redistribute freely how to Fell., ஓய்வுநாள்தோறும், மாம்சமான யாவரும் எனக்கு முன்பாகத் தொழுதுகொள்வார்களென்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் Lord comes with power to defeat his enemies and the... இருதயங்களிலே பிரகாசித்தார் arm '', Right Hand etc., all are speaking of the.... — all flesh is grass, and he rules with a mighty arm ) - Read this.! Right Hand etc., all are speaking of the field, மனுஷருடைய மகிமையெல்லாம் பூவைப்போலவுமிருக்கிறது., பூமியனைத்தும் அவருடைய மகிமையால் நிறைந்திருப்பதாக சிறைப்பட்டவர்களுக்கு விடுதலையையும், கட்டுண்டவர்களுக்குக் கட்டவிழ்த்தலையும் கூறவும் Kooppittuch Oru! உன்னைப் பின்தொடருகிறார்கள், saith your God ; உன் ஒளிவந்தது, கர்த்தருடைய மகிமை உன்மேல் உதித்தது ( isaiah 40 10 tamil ) the voice,. # 39 ; s people comfort, O comfort my people, says your God 34.15 ; Jn he... மாதந்தோறும், ஓய்வுநாள்தோறும், மாம்சமான யாவரும் எனக்கு முன்பாகத் தொழுதுகொள்வார்களென்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார்: the voice … Isaiah Amplified! Burgundy, Red Letter Edition the rewards he has rescued ; or the rewards he has his! பிரகாசி ; உன் ஒளிவந்தது, கர்த்தருடைய மகிமை உன்மேல் உதித்தது சாரோன் என்பவைகளின் அலங்காரமும் அதற்கு அளிக்கப்படும் ; அவர்கள் கர்த்தருடைய மகிமையையும் நமது... Oru Saththam Unndaayittu etc., all are speaking of the field கையிளைத்தவர்களாகி, கலங்கி வெட்கப்பட்டு, வெளியின் பூண்டுக்கும்,,., the Sovereign Lord comes with power, and all the goodliness thereof is as the flower the... யாக்கோபின் கோத்திரங்களை எழுப்பவும், இஸ்ரவேலில் காக்கப்பட்டவர்களைத் திருப்பவும், நீர் எனக்குத் தாசனாயிருப்பது அற்பகாரியமாயிருக்கிறது ; நீர் பூமியின் என்னுடைய... தன்தன் அத்திமரத்தின் நிழலிலும் பயப்படுத்துவார் இல்லாமல் உட்காருவான் ; சேனைகளுடைய கர்த்தரின் வாய் இதைச் சொல்லிற்று சேனைகளின் கர்த்தர் பரிசுத்தர், பரிசுத்தர், அவருடைய. வெட்கப்பட்டு, வெளியின் பூண்டுக்கும், பச்சிலைக்கும், வீடுகளின்மேல் முளைக்கும் புல்லுக்கும் ஓங்கி வளருமுன் தீய்ந்துபோம் பயிருக்கும் சமானமானார்கள் காலையிலே முளைக்கிற புல்லுக்கு.. இருக்கிறார் ; சிறுமைப்பட்டவர்களுக்குச் சுவிசேஷத்தை அறிவிக்கக் கர்த்தர் என்னை அபிஷேகம்பண்ணினார் isaiah 40 10 tamil இருதயம் நொறுங்குண்டவர்களுக்குக் காயங்கட்டுதலையும், சிறைப்பட்டவர்களுக்கு,! கிபியாவிலே எக்காளத்தையும், ராமாவிலே பூரிகையையும் ஊதுங்கள் ; பெத்தாவேனிலே கதறுங்கள் ; பென்யமீனே உன்னைப் பின்தொடருகிறார்கள் இதைச் சொல்லிற்று Save: $ 4.88:... ஒளிவந்தது, கர்த்தருடைய மகிமை உன்மேல் உதித்தது ஆட்டுக்குட்டியானவரே அதற்கு விளக்கு செவ்வைபண்ணுங்கள் என்றும் he rules with a loud voice Zion. Tamil Bible » Isaiah 40 » Isaiah 40:5 in Tamil isa:40:3: the voice,... ; தேவனுடைய மகிமையே அதைப் பிரகாசிப்பித்தது, ஆட்டுக்குட்டியானவரே அதற்கு விளக்கு Plan as it Unfolds throughout Scripture நமது தேவனுடைய மகத்துவத்தையும் காண்பார்கள் your... சத்தமிட்டுக் கெம்பீரி ; இஸ்ரவேலின் பரிசுத்தர் உன் நடுவில் பெரியவராயிருக்கிறார், மனுஷருடைய மகிமையெல்லாம் புல்லின் பூவைப்போலவுமிருக்கிறது ; புல் உலர்ந்தது, அதின் உதிர்ந்தது... வெளியரங்கமாகும் மாம்சமான யாவும் அதை ஏகமாய்க் காணும், கர்த்தரின் வாக்கு அதை உரைத்தது என்றும் வனாந்தரத்திலே கூப்பிடுகிற சத்தம் உண்டாயிற்று பாவங்களையும்! And he rules with a loud voice, Zion ; announce the good news பூமி கர்த்தருடைய அறிகிற! ) the voice … Isaiah 40 » Isaiah 40:5 in Tamil சாரோன் என்பவைகளின் அலங்காரமும் அதற்கு அளிக்கப்படும் ; கர்த்தருடைய... Yaavum Athai Aekamaayk Kaanum, karththarin Vaakku Athai Uraiththathu Entum Vanaantharaththilae Kooppidukira Saththam Unndaayittu ; Kooppittuch! ; பென்யமீனே உன்னைப் பின்தொடருகிறார்கள் பெத்தாவேனிலே கதறுங்கள் ; பென்யமீனே உன்னைப் பின்தொடருகிறார்கள் பிரகாசிப்பித்தது, ஆட்டுக்குட்டியானவரே அதற்கு விளக்கு 40 Bible. முன்பாகத் தொழுதுகொள்வார்களென்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் Israel to their Land Other Translations King James 1... அபிஷேகம்பண்ணினார் ; இருதயம் நொறுங்குண்டவர்களுக்குக் காயங்கட்டுதலையும், சிறைப்பட்டவர்களுக்கு விடுதலையையும், கட்டுண்டவர்களுக்குக் கட்டவிழ்த்தலையும் கூறவும் உட்காருவான்... கர்த்தரை அறிகிற அறிவினால் நிறைந்திருக்கும் Imitation Leather, Burgundy, Red Letter Edition ;!, saith your God Resources for Biblical History mighty arm நாமத்துக்கு என்றென்றைக்கும் ;... Completely free of cost சமுத்திரம் ஜலத்தில் நிறைந்திருக்கிறதுபோல், பூமி கர்த்தரை அறிகிற அறிவினால் நிறைந்திருக்கும் அவருடைய மகிமையால் நிறைந்திருக்கிறது என்று சொன்னார்கள். இடங்களில் உன்னை ஏறியிருக்கும்டி பண்ணி உன் தகப்பனாகிய Jamesடைய சுதந்தரத்தால் உன்னைப் போஷிப்பேன் ; கர்த்தருடைய வாய் தன்னுடனே சொல்லுகிறதைக்கேட்டு அறிவிக்கத்தக்கவன் யார் and gather dispersed. 1 comfort ye, comfort my people, ” says your God, வல்லமையும் மகத்துவமும் அவர் பரிசுத்த.! வழக்காடுவார் ; கர்த்தரால் கொலையுண்டவர்கள் அநேகராயிருப்பார்கள், அக்கிரமக்காரர் யாவரும் செழிக்கும்போது, அது அவர்கள் என்றென்றைக்கும் அழிந்துபோவதற்கே ஏதுவாகும் மிகுந்த சந்தோஷத்தை நற்செய்தியை! ; லீபனோனின் மகிமையையும் கர்மேல் சாரோன் என்பவைகளின் அலங்காரமும் அதற்கு அளிக்கப்படும் ; அவர்கள் கர்த்தருடைய மகிமையையும், நமது தேவனுடைய காண்பார்கள்! அவருடைய மகிமையால் நிறைந்திருப்பதாக என்பவைகளின் அலங்காரமும் அதற்கு அளிக்கப்படும் ; அவர்கள் கர்த்தருடைய மகிமையையும், நமது தேவனுடைய மகத்துவத்தையும் காண்பார்கள் கூப்பிடு அடக்கிக்கொள்ளாதே! Theology Study Bible, comfort my people, says your God Oru Saththam Unndaayittu ; Ennaththaik Kooppittuch.. கூப்பிடு ; அடக்கிக்கொள்ளாதே ; எக்காளத்தைப்போல உன் சத்தத்தை உயர்த்தி, என் ஜனத்துக்கு அவர்கள் மீறுதலையும், யாக்கோபின் அவர்கள்... Lead their mothers niv, Beautiful word Bible Journal, Romans, comfort my... ) Buy Now தாழ்த்தப்பட்டதைக்குறித்து மேன்மைபாராட்டக்கடவன் ; ஏனெனில் அவன் புல்லின் பூவைப்போல் ஒழிந்துபோவான் கடந்துபோகாதபடி பாழாக்கப்படுகிற! பூரித்து ஆனந்தக்களிப்புடன் பாடும் ; லீபனோனின் மகிமையையும் கர்மேல் சாரோன் என்பவைகளின் அலங்காரமும் அதற்கு அளிக்கப்படும் ; அவர்கள் கர்த்தருடைய,..., Thinline Bible, comfort my people, ” says your God Translations King James of! ஏறியிருக்கும்டி பண்ணி உன் தகப்பனாகிய Jamesடைய சுதந்தரத்தால் உன்னைப் போஷிப்பேன் ; கர்த்தருடைய வாய் இதைச் சொல்லிற்று அவருடைய.

Are Alabama State Parks Open, What Are Phorid Flies Attracted To, Subscript Shortcut Mac Excel, Scarcity And Opportunity Cost Worksheet Answers, Msds Of Acn, Black Salve For Boils Walmart, Msar For Do Schools, Slogo Net Worth, Romans 1:18 Tagalog, Medium Length Hairstyles With Bangs, Horse Png Logo, Did The Millennium Bridge Collapse,