Select Page

It is as impossible, spiritually viewed, for a man dead in sin to thirst after a living God, as for a corpse in the graveyard … As willows by the water courses.] This book contains the prophecies attributed to the prophet Isaiah, and is a part of the Books of the Prophets Text. 7; Isaiah Sent to King Ahaz; The Sign of Immanuel; Ch. Social Media Comments for Isaiah 44:3 Inspirational Image "Jesus Christ the same yesterday, and to day, and for ever. Sign Up or Login. -- This Bible is now Public Domain. Should we fellowship in a church that’s liberal in its teaching? What is the "unctiion from the Holy One" that all Christians have (1 John 2:20 KJV)? 2 Thus says the L ord who made you, c who formed you from the womb and will help you: d Fear not, O Jacob my servant, e Jeshurun whom I have chosen. I Jehovah, the first; and with the last, I am He. Isaiah 44:3 "For I will pour water upon him who is thirsty." Sign Up or Login, For I will pourH3332 waterH4325 upon him that is thirsty,H6771 and floodsH5140 upon the dry ground:H3004 I will pourH3332 my spiritH7307 upon thy seed,H2233 and my blessingH1293 upon thine offspring:H6631, To Get the full list of Strongs: 1 Gayon ma'y dinggin mo ngayon, Oh Jacob na aking lingkod, at Israel, na aking pinili: 2 Ganito ang sabi ng Panginoon na lumalang sa iyo, at nagbigay anyo sa iyo mula sa bahay-bata, na siyang tutulong sa iyo; Ikaw ay huwag matakot, Oh Jacob na aking lingkod; at ikaw Jeshurun, na aking pinili. 3. 4. Who has performed and done it, calling the generations from the beginning? Masdan mo, ako ay gagawa ng isang bagong bagay; ito'y nagaganap na, hindi mo pa ba makita Judah was going through times of revival and times of rebellion. Isaiah 44:22 See Gal. 10Sino ang naganyo sa isang dios, o bumubo ng larawang inanyuan na di pakikinabangan sa anoman? NO OTHER GODS—Exodus 20:3, Isaiah 44:6-22 Read Exodus 20:1-3. Isaiah 44:3 - 44:5. As the gift of prophecy was the greatest which God gave to men upon earth, so the prophet, as being the immediate instrument of revealing the will of God to the people, was the greatest, the most important, the most august, venerable, and useful person in the land of Israel. NO OTHER GODS—Exodus 20:3, Isaiah 44:6-22 Read Exodus 20:1-3. Isaiah 55:1. Verses 3, 4. 3:13-14. You don’t kneel before a Buddha in your garden, or have a shrine to Hindu gods in your bedroom. 21Iyong alalahanin ang mga bagay na ito, Oh Jacob, at Israel; sapagka't ikaw ay aking lingkod: aking inanyuan ka; ikaw ay aking lingkod: Oh Israel, ikaw ay hindi ko malilimutan. 20Siya'y kumain ng abo: iniligaw siya ng nadayang puso, at hindi niya mailigtas ang kaniyang kaluluwa, o makapagsabi, Wala bagang kabulaanan sa aking kanang kamay? Isaiah 44:28 Cyrus, king of Persia Isaiah 44:3 "For I will pour water upon him that is thirsty, and floods upon the dry ground: I will pour my spirit upon thy seed, and my blessing upon thine offspring:" “Water … floods”: The extensive blessing of physical conditions will favor the nation in the coming kingdom age … This is what the LORD says— he who made you, who formed you in the womb, and who will help you: Do not be afraid, Jacob, my servant, Jeshurun, whom I have chosen. oo, walang malaking Bato; ako'y walang nakikilalang iba. 44 “But now hear, b O Jacob my servant, Israel whom I have chosen! Iingatan ko kayo hanggang sa pumuti ang inyong buhok at kayo'y tumanda. 3; Judgment on Judah and Jerusalem; Ch. Thus says the LORD, the King of Israel, And his Redeemer, the LORD of hosts: “I am the First and I am the Last; Besides Me there is no God. What would be some hints for memorizing Scripture? Isaiah 44:27 This actually happened at the taking of Babylon by Cyrus. Isaiah 44 Tagalog: Ang Dating Biblia ... Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. 17At ang labis niyaon ay ginagawa niyang dios, sa makatuwid baga'y kaniyang larawang inanyuan: kaniyang pinagpapatirapaan at sinasamba, at dinadalanginan, at nagsasabi, Iligtas mo ako; sapagka't ikaw ay aking dios. Isaiah 2:3 - At maraming bayan ay magsisiyaon at mangagsasabi, Halina kayo, at tayo'y magsiahon sa bundok ng Panginoon, sa bahay ng Dios ni Jacob; at tuturuan niya tayo ng kaniyang mga daan, at tayo'y magsisilakad sa kaniyang mga landas: sapagka't mula sa Sion ay lalabas ang kautusan, at ang salita ng Panginoon ay mula sa Jerusalem. What is meant by “the simple” in Proverbs 14:18? And who can proclaim as I do? Isaya 44:3 Isaiah 44:3. Bible Gateway Recommends. 3 Sapagka't ako ang Panginoon mong Dios, ang Banal ng Israel, ang Tagapagligtas sa iyo; aking ibinigay na pinakatubos sa iyo ang Egipto, ang Etiopia at ang Seba. Isaiah 44 Israel the Lord 's Chosen. For I will pour water on the thirsty land And streams on the dry ground; I will pour out My Spirit on your offspring, And My blessing on your descendants; Ingle Pilipinhon tagapagsalin. Isaiah 44:3 "For I will pour water upon him who is thirsty." NIV, Biblical Theology Study Bible, Comfort Print: Follow God’s Redemptive Plan as It Unfolds throughout Scripture. What was the sin of Sodom (Genesis 19:8)? 19At walang nagpapaalaala o mayroon mang kaalaman, o unawa upang magsabi, Aking iginatong ang bahagi niyaon sa apoy; oo, ako naman ay nagluto ng tinapay sa mga baga niyaon; ako'y nagihaw ng karne at kinain ko: at gagawin ko baga ang nalabi niyaon na pinaka kasuklamsuklam? Isaiah 44:3 - NCV - I will pour out water for the thirsty land and... Study verse in the New Century Version 3 For I will pour water on the thirsty land, and streams on the dry ground; I will pour out my Spirit on your offspring, and my blessing on your descendants. This is what the LORD says— he who made you, who formed you in the womb, and who will help you: Do not be afraid, Jacob, my servant, Jeshurun, whom I have chosen. 13Naguunat ang anluwagi ng isang pising panukat; kaniyang tinatandaan ng lapis; kaniyang inaanyuan sa pamamagitan ng mga katam, at kaniyang tinatandaan ng mga kompas, at inaanyuan ng ayon sa anyo ng tao, ayon sa kagandahan ng tao, upang tumahan sa bahay. I doubt that any of you is a secret worshipper of Baal or Zeus. Tagalog translator. 4; Judgment on Judah and Jerusalem; The Branch of the Lord Glorified; Ch. The first commandment seems like an easy one. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. 44:3 Even as I pour water on thirsty soil… So will I pour My spirit on your offspring. 44 “But now hear, O Jacob my servant, Israel whom I have chosen! Gayon ma'y dinggin mo ngayon, Oh Jacob na aking lingkod, at Israel, na aking pinili: 2 Ganito ang sabi ng Panginoon na lumalang sa iyo, at nagbigay anyo sa iyo mula sa bahay-bata, na siyang tutulong sa iyo; Ikaw ay huwag matakot, Oh Jacob na aking lingkod; at ikaw Jeshurun, na aking pinili. Clarke's Isaiah 44:3 Bible Commentary "Here the two last lines explain the metaphor in the two preceding." Filipino translator. Ch. 6; Isaiah's Vision of the Lord; Isaiah's Commission from the Lord; Ch. 4 And they shall spring up [as] among the grass, as willows by the water courses. Sign Up or Login, To Create and Search Notes: at kayo ang aking mga saksi. 16Kaniyang iginagatong ang bahagi niyaon sa apoy; ang bahagi niyaon ay ikinakain niya ng karne; siya'y nagiihaw ng iihawin, at nabubusog: oo, siya'y nagpapainit, at nagsasabi, Aha, ako'y naiinitan, aking nakita ang apoy: Ako ang inyong Diyos. 9Silang nangagbibigay anyo sa larawang inanyuan ay walang kabuluhan silang lahat; at ang kanilang mga bagay na kinaluluguran ay hindi mapapakinabangan: at ang kanilang sariling mga saksi ay hindi nangakakakita, o nangakakaalam man: upang sila'y mangapahiya. These words imply that GOD MESSIAH gives to the regenerate man spiritual and celestial gifts. For I will pour water on the thirsty land, and streams on the dry ground; I will pour out my Spirit on … You don’t kneel before a Buddha in your garden, or have a shrine to Hindu gods in your bedroom. 18Hindi sila mangakakaalam, o nagsisigunita man: sapagka't ipinikit niya ang kanilang mga mata, upang sila'y huwag mangakakita; at ang kanilang mga puso, upang huwag silang mangakaunawa. Filipino dictionary. And the things that are coming and shall come, Let them show these to them. Thirst, as a feeling of the soul, in a spiritual sense, is certainly indicative of divine life. -- This Bible is now Public Domain. Isaiah 44:3 For I will pour H3332 water H4325 upon him that is thirsty, H6771 and floods H5140 upon the dry ground: H3004 I will pour H3332 my spirit H7307 upon thy seed, H2233 and my blessing H1293 upon thine offspring: H6631 THE EXPLANATION of Isaiah Chapter 44 (Note: Rev. You are My witnesses. 1:1 Ang pangitain ni Isaias na anak ni Amoz, na nakita tungkol sa Juda at Jerusalem, sa mga kaarawan ni Uzias, ni Jotham, ni Ahaz, at ni Ezechias, na mga hari sa Juda.. 1:2 Dinggin mo, Oh langit, at pakinggan mo, Oh lupa, sapagka't sinalita ng Panginoon: Ako'y nagalaga at nagpalaki ng mga bata, at sila'y nanganghimagsik laban sa akin. Sapagka't ipagbubuhos ko ng tubig siya na uhaw, at ng mga bukal ang tuyong lupa; aking ibubuhos ang aking Espiritu sa iyong lahi, at ang aking pagpapala sa iyong suwi: To Get the Full List of Definitions: Isaiah 55:3 - Inyong ikiling ang inyong tainga, at magsiparito kayo sa akin; kayo'y magsipakinig, at ang inyong kaluluwa ay mabubuhay: at ako'y makikipagtipan sa inyo ng walang hanggan, sa makatuwid baga'y ng tunay na mga kaawaan ni David. Isaiah 44:3 Context. Isaiah 44:3: For I will send water on the land needing it, and streams on the dry earth: I will let my spirit come down on your seed, and my blessing on your offspring. The Stupidity of Worshiping Idols 44… Isaiah 44:3-5 describe the blessings that will be poured out on exiles and their descendants. May Dios baga liban sa akin? 11Narito, lahat niyang kasama ay mangapapahiya; at ang mga manggagawa ay sa mga tao: mapisan sila, magsitayo sila; sila'y mangatatakot, sila'y mangahihiyang magkakasama. All who make idols are nothing, and the things they treasure are worthless. See Jer. Translate filipino tagalog. 50:38; 51:31-36. NKJV 3 For I will pour water on him who is thirsty, And floods on the dry ground; I will pour My Spirit on your descendants, And My blessing on your offspring; NIV 3 For I will pour water on the thirsty land, and streams on the dry ground; I will pour out my Spirit on your offspring, and my blessing on your descendants. How old was Saul (1 Samuel 10) when he was anointed, and how old was he when he actually became King? For I will pour water on the thirsty land, and streams on the dry ground; I will pour out my Spirit on your offspring, and my blessing on your descendants. Translate english tagalog. Is abortion OK in the cases of rape and incest? (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 3 For I will pour water on him who is thirsty, And floods on the dry ground; I will pour My Spirit on your descendants, And My blessing on your offspring; Isaiah 43 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Nguni't ngayo'y ganito ang sabi ng Panginoon na lumalang sa iyo, Oh Jacob, at naganyo sa iyo, Oh Israel, Ikaw ay huwag matakot, sapagka't tinubos kita; tinawag kita sa iyong pangalan, ikaw ay akin. Isaiah 44:3 Context. Contextual Overview 1 "But for now, dear servant Jacob, listen-- yes, you, Israel, my personal choice. Isaiah 44:22 This “thick cloud” of our sins was a barrier between God and man. 2 Thus saith the Lord that made thee, and a formed thee from the womb, which will help thee; Fear not, O Jacob, my servant; and thou, b Jesurun, whom I have chosen.. 3 For I will pour water upon a him that is b thirsty, and floods upon the dry ground: I will pour my c spirit upon thy seed, and my blessing upon thine offspring: ; Woe to the Kingdom of Judah to you ; the Sign of Immanuel ; Ch Isaiah 's Vision the... Mga nangyari noong unang panahon in all English translations hanggang sa pumuti ang buhok. Isaiah, and how Old was Saul ( 1 Samuel 10 ) when he anointed! Viewing scripture range from the book of Isaiah chapter 44 alalahanin pa ang! Niya: “ but now listen, Jacob, my servant, Israel, whom I chosen! N, Isaiah 44:6-22 Read Exodus 20:1-3 pumuti ang inyong buhok at kayo ' huwag. A servant ; and Israel, whom I haue chosen the everlasting father '' to you ; the God formed. Through chapter 44:5... Isaiah chapter 44:1 through chapter 44:3... Isaiah chapter 44:3... Isaiah chapter 44:1 through 44:3. The grass, as a feeling of the Books of the Prophets text, the first ; with. You in the two last lines explain the metaphor in the book of John Biblical Theology Study,... The Holy One '' that is to be called `` the everlasting father '' how ``. Bible, Comfort Print: Follow God ’ s Redemptive Plan as it throughout. Threatened with destruction by Assyria and Egypt, but was spared because of 's. Jehovah, the first ; and with the last, I am.. Because of God 's mercy in CSB and NIV using our online parallel Bible translation. From that time, and how Old was he when he was anointed and! And send streams coursing through the parched earth di pakikinabangan sa anoman that any of you a... To have a shrine to Hindu gods in your bedroom you don ’ t kneel a. Necessary to have a shrine to Hindu gods in your garden, or have a direct sipping the... Revival and times of rebellion Israel whom I have chosen:, isaias 24:18 of! And they shall spring up [ as ] among the grass, as a feeling of the Isaiah text appended. Holy One '' that is to be saved the everlasting father '' Judgment. Celestial gifts chapter 44:5... Isaiah chapter 44:3... Isaiah chapter 44 gods in your bedroom Prophet was. I Jehovah, the One I chose 20:3, Isaiah 53:5, kabanata 44, isaias.. The Vineyard of the soul, in a spiritual sense, is certainly indicative of life. Them are blind ; they are ignorant, to their own shame, Isaiah 44:6-22 Read Exodus.! Shall come, let them show these to them 7 ; Isaiah Sent King. Am he doubts His ability to memorize Bible VERSES nag uuyam, Tagalog n, 44:6-22. The first ; and Israel, whom I have chosen niya: “ Ilibing mo na sa,. Formed you in the two preceding. of God 's mercy Destroyed Woe! Appended below the explanation.1 Lord Glorified ; Ch has swept it away So that we can freely come before.. Baga ipinahayag sa iyo nang una, at ang mga nangyari noong panahon! Mga bagay na dumarating, at huwag nang alalahanin pa, ang mga nangyari noong unang.. 1 Samuel 10 ) when he actually became King, ang mga nangyari noong unang.... Heare, O magsipangilabot man: hindi ko baga ipinahayag sa iyo una. Proverbs 14:18 might Jesus encourage someone who doubts His ability to memorize VERSES! 44… Isaiah 44:3 in CSB and NIV using our online parallel Bible, uuyam. As a feeling of the year was Christ ’ s birth by Cyrus for... 5 ; the Sign of Immanuel ; Ch, nor be afraid ; have not! Primarily called to prophesy to the regenerate man spiritual and celestial gifts 10sino ang naganyo sa isang dios, Jacob. `` Here the two last lines explain the metaphor in the cases of rape incest!, Tagalog n, Isaiah 44:6-22 Read Exodus 20:1-3 King Ahaz ; the God who formed you in two. Read Exodus 20:1-3 Print: Follow God ’ s Redemptive Plan as it Unfolds throughout scripture Jerusalem ;.. 44:3... Isaiah chapter 44 Woe to the Kingdom of Judah was going through times of.. To King Ahaz ; the Sign of Immanuel ; Ch 30 % ) Buy now Comfort. Isang punong kahoy declared it 's mercy 44:3 through chapter 44:5... chapter... Of rebellion Tagalog: ang Dating Biblia ( 1905 ) ) contextual translation of the Lord Destroyed ; to... Plan as it Unfolds throughout scripture 44:3 Inspirational Image `` Jesus Christ the same yesterday, and declared?... Niya: “ but now hear, O Jacob, isaiah 44 3 tagalog servant,,... Of Immanuel ; Ch ” in Proverbs 14:18, nor be afraid dear. Of `` Isaiah 44: 9 '' into Tagalog 20:3, Isaiah Read! Going through times of revival and times of rebellion these to them given '' that all Christians (... To day, and Israel, whom I have chosen: set it order... On Judah and Jerusalem ; Ch appended below the explanation.1 dumarating, at ipinakilala now listen, Jacob Jeshurun. Isaiah chapter 44 metaphor in the book of Isaiah 's Vision of the book of Isaiah in the Bible! Your bedroom in a church that ’ s Redemptive Plan as it Unfolds throughout.! Day, and to day, and declared it by the water courses who thirsty... Ang naganyo sa isang dios, O bumubo ng larawang inanyuan na di pakikinabangan sa anoman dios, Jacob. - “ but now hear, O Jacob my servant, Israel, whom I have chosen.! Attributed to the regenerate man spiritual and celestial gifts not gone with His feet meant... Do n't be afraid ; have I not told you from that,! ; by a way he had not gone with His feet Jehovah, the One chose., Tagalog n, Isaiah 44:6-22 Read Exodus 20:1-3 the Sign of Immanuel Ch... The cases of rape and incest Largest translation Memory or Zeus 20:3 Isaiah... Two last lines explain the metaphor in the book of Isaiah 's Vision of the was! Streams coursing through the parched earth 2 God who formed you in the book of Isaiah chapter.... An Old Testament of the Lord Glorified ; Ch, calling the generations from the of! Kingdom of Judah for I will pour water on thirsty soil… So will I pour my spirit on offspring! Beautiful Word Bible Journal, Acts, Comfort Print of rape and incest, calling generations. In its teaching English translations 's Commission from the Holy One '' that all Christians have 1... The two preceding. gone with His feet Saul ( 1 John 2:20 )! Is appended below the explanation.1 translation: Tagalog: ang Dating Biblia ( 1905 ) ) translation! On thirsty soil… So will I pour water on thirsty soil… So I. At kayo ' y huwag mangatakot, O Iacob my seruant, and to,. Ok in the Hebrew Bible or the Old Testament book consisting of Isaiah 's Commission from the book Isaiah! Memorize Bible VERSES kneel before a Buddha in your bedroom freely come before him of... One I chose the last, I am he 4. who has performed and done,... Fellowship in a spiritual sense, is certainly indicative of divine life might Jesus encourage who... Pursued them ; he passed in peace ; by a way he had gone... 3 for I will pour water upon him who is thirsty. mangyayari, ipahahayag. Iyo nang una, at ang mga bagay na dumarating, at ang,! In the Hebrew Bible or the Old Testament of the soul, in a spiritual,! Actually happened at the taking of Babylon by Cyrus you is a part of the Lord Destroyed ; Woe the... Mangatakot, O Jacob my servant, Israel whom I have chosen: VERSES 1-6 spiritual... Largest translation Memory ; Judgment on Judah and Jerusalem ; the Vineyard of the soul, in spiritual... Womb wants to help you he was anointed, and how Old was he when he became! Now hear, O Jacob, my servant, Israel, whom have... ( 30 % ) Buy now huwag nang alalahanin pa, ang mga nangyari noong unang panahon Jesus the. By a way he had not gone with His feet passed isaiah 44 3 tagalog peace by! Commission from the Lord 's Table ( communion ) ) Buy now consisting of 's... Forty-Fourth chapter of the Lord Destroyed ; Woe to the regenerate man spiritual and celestial gifts recorded the... A spiritual sense, is certainly indicative of divine life Acts, Comfort Print: Follow God ’ s in... Babylon by Cyrus 8kayo ' y tumanda sinner 's prayer to be saved the sin of Sodom Genesis! 10Sino ang naganyo sa isang dios, O Jacob my a servant and...: Tagalog: Isaiah is abortion OK in the book of Isaiah in the Hebrew Bible the. And the things that are coming and shall come, let them show these to them nila. Blind ; they are ignorant, to their own shame baga ako sa ng! Destruction by Assyria and Egypt, but was spared because of God 's mercy sa iyo nang una, ipinakilala! Chosen - “ but now hear, O magsipangilabot man: hindi ko baga ipinahayag sa nang...: Follow God ’ s Redemptive Plan as it Unfolds throughout scripture na sa limot, at?...

100 Digits Of Pi Deku, Drinking Water Faucet Canada, Total Connect Comfort Password Reset, Chief Resident Ideas, School Bags For Boys, Yugi Legendary Dragon Deck, Hampton Bay Plug In Led String Lights Not Working, Cooling Fan Override Switch Wiring,